Allmänna villkor och information

Ladda ned och spara detta dokument

Senast uppdaterad: 2018-09-01

Vårt förhållande till dig

Vi är FT News Group OÜ, ett estniskt aktiebolag med adress Narva mnt 5, 101 17 Tallinn, Estland och organisations­nummer 12516080. Du når oss via brev samt via e-post till kundservice@friatider.se. Du kan också kontakta oss via fax på 08-509 097 65 eller telefon (talsvar) på 08-124 50 988. Ytterligare kontaktinformation finns på vår webbplats www.friatider.se. Hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter regleras i vår dataskyddspolicy.

Priser och betalning

Fria Tider Plus kostar 365 kr/år. Du kan betala via bankgiro och alla vanliga kontokort. Vid utebliven betalning har vi rätt till 60 kronor påminnelseavgift jämte 18 procent ränta på förfallna kapitalbelopp och kostnader. Upplupen ränta förs till kapitalbeloppet vid utgången av varje kalenderår. Tjänsten faktureras per helår vid avtalets början och därefter årsvis i efterskott.

Felanmälan och forum

Våra tjänster fungerar med den senaste versionen av alla populära webbläsare och operativsystem. Om fel ändå uppstår måste du underrätta oss om detta (reklamera) inom skälig tid. Om vi inte tillmötesgår dina krav kan du vända dig till ARN eller domstol. Som konsument bosatt i Sverige har du en lagstadgad rätt att väcka talan mot oss i tingsrätten vid den ort där du var bosatt den 1 november föregående år. Därutöver ska båda parter alltid ha rätt att väcka talan med anledning av detta avtal vid Stockholms tingsrätt.

Ångerrätt

Som konsument kan du ångra en beställning genom att meddela oss detta inom 14 dagar eller, om den 14:e dagen inträffar på en helg, före utgången av närmast påföljande arbetsdag. Vi återbetalar då genast eventuella förskott till dig. På Konsumentverket.se finns en blankett för att utnyttja ångerrätten men du kan även ångra dig genom ett eget meddelande. Om du skickar blanketten via brev bör brevet rekommenderas eftersom du har bevisbördan för att du har ångrat dig i tid.

Löptid, förlängning och uppsägning

Avtalet är bundet i 12 månader och löper därefter tillsvidare utan uppsägningstid. Vid uppsägning har du rätt att få inbetalningsuppgifter för att slutreglera hela avtalet.

Uppdatering och överlåtelse

Vi har rätt att föreslå rimliga ändringar i detta avtal genom att annonsera ändringarna på vår webbplats www.friatider.se eller genom e-post eller sms till dig. Om du inte motsätter dig ändringarna inom 30 dagar ska de anses ha godkänts av dig. Förändringar som godkänns på detta sätt måste alltid vara skäliga för dig och får inte innebära att priset under bindningstiden påverkas till nackdel för dig. Varje avtalspart har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, dock skall överlåtaren fortsätta att svara såsom för egen skuld för sina skyldigheter enligt avtalet tills dess motparten har godkänt överlåtelsen. Ett sådant godkännande kan vi inhämta enligt första meningen i detta stycke.